Novosti i obavijesti

[Luceed] Obrazac URA

PON, 18.02.2019. | 20:41 h


 

1. Obrazac URA


Obrazac URA dostavlja se Poreznoj upravi u elektroničkom formatu. Dostavljaju se ulazni računi domaćih poreznih obveznika i inozemnih koji imaju dodjeljen hrvatski PDV broj. Ne prikazuju se računi iz EU i drugih zemalja, kao ni tuzemni prijenos porezne obveze (PO). URE koje ulaze u PDV obrazac pod stavke III.1, III.2, III.3 ulaze i u obrazac URA. S time da se u obrascu iskazuje i pretporez koji se ne odbija, a on se ne iskazuje u PDV obrascu. Također, neoporezivi dio računa se ne iskazuje u obrascu tako da ukupni iznos s pretporezom koji se prikazuje u podatku R11 ne mora odgovarati ukupnom iznosu računa.
Podatke je moguće dohvatiti kroz Luceed i snimiti u elektroničkom formatu predviđenom za učitavanje na ePoreznoj. Podaci se dohvaćaju putem opcije „Knjige URA/IRA->Obrazac URA“. Na opciji se podešava uvjet:

  1. Za period -> period za koji se dostavljaju podaci Poreznoj upravi. Odnosi se na datum s kojim URA ulazi u PDV obrazac. Kod R2 korisnika umjesto datuma URE gleda se datum plaćanja URE.

 

2. Predefinirane postavke


U zaglavlju obrasca šalju se podaci o djelatnosti poslovnog subjekta koji predaje obrazac.
Za podatke o djelatnosti potrebno je podesiti sljedeće:

Podatak Opis
Područje djelatnosti U „Administracija/Postavke“ postavka „Područje djelatnosti“. Upisuju se slovne
oznake A do U prema NKD klasifikaciji
Šifra djelatnosti „Administracija/Osnovne postavke“, na kartici „Firma“ polje „Djelatnost (šifra)“,
prema NKD klasifikaciji. Upisuje se četveroznamenkasti broj, npr. 6201

Pregled djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti moguće je dobiti ovdje (područje djelatnosti je u stupcu „Područje“, a šifra djelatnosti u stupcu „Razred“, šifru upisati bez točke):

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2007_06_58_1870.html

Ukoliko je osoba koja sastavlja obrazac zaposlena kod drugog poslovnog subjekta, različitog od poslovnog subjekta za koji se podnosi obrazac (npr. računovodstveni servis) tada je potrebno u postavkama Luceeda upisati sljedeće podatke:

Podatak Opis
OIB Postavka „Identifikacijski broj ovlaštene osobe“. Upisuje se OIB poslovnog subjekta
koji sastavlja obrazac.
Naziv Postavka "Ovlaštena firma" Upisuje se naziv poslovnog subjekta koji sastavlja
obrazac.
Ime i prezime Postavka "Osoba ovlaštena za zastupanje". Upisuje se ime i prezime osobe koja
sastavlja obrazac.

Napominjemo da je ove tri postavke potrebno podesiti samo ako se sastavlja obrazac za drugog poslovnog subjekta.

3. Pregled podataka obrasca

Upisom perioda i pozivom osvježavanja liste preko F5 prikazuju se u tablici ulazni računi koji ulaze u
Obrazac URA.

Na opciji "Obrazac URA" dodana su u uvjete polja "Šifra djelatnosti" i "Područje djelatnosti". Podatak "Šifra djelatnosti" automatski će se popuniti prema vrijednosti upisanoj u osnovne postavke firme, a podatak "Područje djelatnosti" prema vrijednosti upisanoj u postavku programa "Područje djelatnosti".

Ukoliko su oba podatka ili jedan od njih prazni moguće ih je i ovdje popuniti i biti će snimljeni na eURA obrazac. Time je omogućen upis neophodnih podataka za obrazac korisnicima koji nemaju admin lozinku.


U narednoj tablici pružen je pregled stupaca i opis podataka koji ulaze u obrazac:

Podatak Opis
R1 (Rbr) Redni broj računa u URA obrascu. Ne poklapa se s brojem URE u Luceedu.
R2 (Račun) Broj ulaznog računa dobavljača (partnera), zapisan pod polje „Račun“ na URI.
R3 (Datum) Datum računa dobavljača (partnera). Podatak „Datum računa (org)“ na URI ukoliko je
upisan. Inače podatak „Datum“ na URI.
R4 (Naziv partnera) Naziv, odnosno ime i prezime dobavljača robe odnosno isporučitelja usluge s URE.
R5 (Adresa) Sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište dobavljača robe odnosno isporučitelja
usluge s URE (adresa i naziv mjesta).
R6 (Tip ID broja) Identifikator poreznog broja. Ako je upisan OIB onda 1, a ako je upisan PDV broj onda 2.
R7 (ID broj) PDV broj (OIB ili PDV broj)
R8 (Osnovica 5%) Porezna osnovica 5%
R9 (Osnovica 13%) Porezna osnovica 13%
R10 (Osnovica 25%) Porezna osnovica 25%
R11 (Iznos s pretporezom) Zbroj poreznih osnovica i pretporeza po svim stopama
R12 (Ukupni pretporez) Zbroj pretporeza po svim stopama
R13 (Pretporez 5% - odbija se) Pretporez 5% koji se može odbiti
R14 (Pretporez 5% - ne odbija se) Pretporez 5% koji se ne može odbiti
R15 (Pretporez 13% – odbija se) Pretporez 13% koji se može odbiti
R16 (Pretporez 13% - ne odbija se) Pretporez 13% koji se ne može odbiti
R17 (Pretporez 25% - odbija se) Pretporez 25% koji se može odbiti
R18 (Pretporez 25% - ne odbija se) Pretporez 25% koji se ne može odbiti

 

4. Snimanje eURA

Snimanje obrasca u elektroničkom formatu provodi se preko „Izbornik->Snimi eURA“.
Podaci se snimaju u datoteku spremnu za učitavanje na ePoreznu.