Novosti i obavijesti

Izmjene u Zakonu o PDV-u i Zakonu o fiskalizaciji od 01.01.2019.

PON, 31.12.2018. | 13:26 h


Sukladno čl. 134. Zakona o porezu na dodanu vrijednost danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a (1. siječnja 2019. godine) porezni obveznici su dužni popisati zalihe dobara za koje se mijenja stopa PDV-a.
Članak 66., st. 14. Općeg poreznog zakona propisuje obvezu poreznog obveznika da obavi popis i pri promjeni cijena dobara ili poreznih stopa ako je to bitno za oporezivanje isporuka tih dobara.
S obzirom na to da se inventura provodi na dan 31. prosinca 2018. godine (link) te inventurne liste mogu pomoći kako bi se uštedilo vrijeme pri ovom obveznom popisu zaliha dobara za koje se mijenja stopa PDV-a.


U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom iza čl. 27. dodan je članak 27.a prema kojem ako od 1. siječnja 2019. godine obveznik fiskalizacije, neovisno o razlogu, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (narudžbenica, ponuda, predračun i sl.), na tom dokumentu mora vidno pisati napomena "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

  • Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na istome će po novome morati vidno napisati „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“. Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije, a od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, obveznik fiskalizacije ako prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, a na kojem vidno ne piše „OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN “. Uz navedeno, za ovaj prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, obveznik fiskalizacije.
  • Za postupanje u slučaju nemogućnosti izdavanja računa koji sadrži Jedinstveni identifikator računa u tekstu Zakona dodatno se naglašava da se računi koji su, zbog prekida uspostavljene elektroničke veze sa Poreznom upravom, izdani sa sadržajem propisanim odredbama članka 9. Zakona (vrijeme izdavanja računa (sat i minuta), oznaka operatera (osobe) na naplatnom uređaju, oznaka načina plaćanja računa i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije), ali bez podataka o Jedinstvenom identifikatoru računa, smatraju ispravnim ako obveznik fiskalizacije u roku od dva dana, računajući od dana kad je došlo do prekida veze, uspostavi elektroničku vezu i dostavi Poreznoj upravi sve takve račune.
  • Kada dođe do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja često nije moguće ponovno uspostaviti rad istog u Zakonom propisanom roku od dva dana. Produljuje se rok u kojem je obveznik dužan uspostaviti rad naplatnog uređaja i to sa dva na pet dana. Navedeni rok vrijedit će i za obvezu dostavljanja Poreznoj upravi svih izdanih računa, putem uspostavljene elektroničke veze.
  • Propisane su novčane kazne i ako obveznik fiskalizacije ne osigura zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu podataka s Poreznom upravom te ako ne istakne obavijest o fiskalizaciji prodaje putem samoposlužnih uređaja na samoposlužnom uređaju. Novčane kazne su propisane za obveznike fiskalizacije: pravnu osobu, odgovornu osobu i fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.