Početna › Poslovni softver › Servis

Poslovni softver › Servis

Opis

Modul je namjenjen poduzećima koja imaju potrebu za izdavanjem i evidencijom radnih naloga.

Predviđena su tri moda rada pri čemu je predmet servisiranja vezan uz:

 1. šifrarnik artikala
 2. šifrarnik aparata
 3. optiku

Unos radnog naloga

Prilikom unosa radnog naloga dovoljno je unijeti samo osnovne podatke. Tijekom izvršavanja radnog naloga serviser evidentira stavke naloga (usluge i artikle). Na temelju evidencije izravno se kalkulira cijena izvršene usluge i materijala.

Kreiranje radnih naloga omogućuje unos svih potrebnih i dovoljnih podataka za evidenciju i to:

 • partner – fizička ili pravna osoba koja se veže uz radni nalog
 • korisnik – fizička ili pravna osoba koja na koju se nalog odnosi
 • kontakt osoba partnera/korisnika
 • adresa partnera/korisnika
 • telefon
 • datum prijave kvara
 • tip i status radnog naloga – korisnik samostalno dodjeljuje tipove naloga ovisno o vlastitim potrebama
 • naziv servisera kome je nalog upućen
 • raspored izvršenja radnih naloga
 • podaci o predmetu servisiranja, opis kvara, napomene

Pregled rasporeda radnih naloga

Pregled rasporeda radnih naloga kreiran je u tabličnom i grafičkom obliku pri čemu se nudi izbor slijedećih parametara:

 • period pregleda
 • pregled naloga samo za određene partnere
 • pregled po tipu naloga
 • pregled po statusu naloga
 • pregled po serviseru, vlasniku naloga
 • tip pregleda:
  • dan
  • radni tjedan (pon-pet)
  • tjedan
  • mjesec
  • sati po danima

Neka od izvješća

Modul nudi analize i izvješća kreiranih radnih naloga kroz predefinirane ponuđene forme. Unutar formi moguće je postavljati uvjete te na temelju uvjetovanog kreirati izvješća prema vlastitim potrebama.

Neki od mogućih uvjeta su:

 • izvješće po partnerima i statusima
 • izvješća za period po:
  • datumu naloga
  • datumu računa generiranog iz naloga
  • datumu zaključenja naloga
  • datumu otvaranja naloga
  • datumu rasporeda naloga
 • izvješće za uslugu/artikl i grupu usluga/artikala
 • izvješće za jednog ili više djelatnika
 • izvješće za regiju

Na temelju postavljenih uvjeta, program nudi rezultate. Svaki dobiveni rezultat moguće je dodatno prebaciti u druge formate (excel, XML, itd.) radi daljnjih analiza i obrada. Unatoč toj mogućnosti program nudi neka predefinirana izvješća poput:

 • cijena, RUC i NC po djelovima
 • cijena usluge
 • opis kvara
 • opis servisera
 • datum zaprimanja i zatvaranja radnog naloga
 • regija i mjesto vezana uz aparat (proizvoljno definirane regije)
 • obračun učinka po djelatnicima i stavkama naloga
 • pregled kartice aparata sa podacima o izvršenim uslugama i ugrađenim djelovima u periodu
 • analiza radnih naloga po načinu dolaska klijenta

Fakturiranje

Fakturiranje radnih naloga omogućeno je iz modula. Modul je vezan uz ostale djelove progama što omogućuje praćenje tijeka generiranih dokumenata (skladišni dokumenti maloprodajni i veleprodajni računi, knjiga URA/IRA/PDV).

Postavljanjem uvjeta za fakturiranje radnih naloga moguće je generirati račune:

 • za jednog ili više partnera
 • za jedan ili više statusa naloga
 • od jednog ili više servisera
 • za jedan ili više tipova naloga
 • za određeni period naloga
 • sa određenog skladišta
 • sa proizvoljnim datumom

Veze s ostalim modulima

Fakturiranje/veleprodaja

 • Modul omogućuje generiranje veleprodajnih računa iz radnog naloga. Tako kreirani računi imaju sve karakteristike direktno izdanog veleprodajnog računa. Kao takvi se kontiraju i prenose u Financijsko knjigovodstvo pri čemu se odvajaju stavke robe i usluge. Tako izdani računi kreiraju stavku u Knjizi izlaznih računa, zadužuju partnera, itd.

Kasa

 • Modul omogućuje generiranje maloprodajnih računa iz radnog naloga.

Robno/materijalno poslovanje

 • U trenutku evidentiranja stavke robe/materijala na radni nalog, modul razdužuje odabrano skladište.

Obračun plaća

 • Prema stavci radnog naloga, modul dodaje definiranu stavku pozicije plaće prema učinku djelatnika.

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”
Početna | Digitalizacija | Luceed | Odoo | Web hosting | Podrška | Servis | Kontakt
2010. - 2019. © e-Sustavi d.o.o., Dinarski put 22, 10000 Zagreb